Man who suffers from incurable illness ataxia takes to the streets to raise awareness

Iain McGeachin (Chris Austin / DC Thomson)
Iain McGeachin (Chris Austin / DC Thomson)