Gordon Smith: Will Ferguson return to haunt Rangers this season?

Lewis Ferguson in action for Aberdeen (SNS Group)
Lewis Ferguson in action for Aberdeen (SNS Group)

Breaking