Glasgow University named Scottish University of the Year

The University of Glasgow (Danny Lawson/PA Wire)
The University of Glasgow (Danny Lawson/PA Wire)