Award-winning South Korean director Kim Ki-duk dies with Covid-19

Kim Ki-duk. (AP Photo/Pavel Golovkin, file)
Kim Ki-duk. (AP Photo/Pavel Golovkin, file)